E’ viaz

0
1005

No ma… s’ut spirè? Caro mio, oz ma ste mänd,

l’an gnè megga piò nisùn che faza na roba nurmèla,

l’è pìn ad sti spacòn iquè, machini grosi,

arloz, zaca e spali lerghi,

sempra in zir a magnè e boi, sti luvaciùn!

E po’ sempra chi zcours, tòtt cumpagn,

“Dmenga em tolt la machina, e sem andè a magnè

t’un pustizein che se t’an ne cnoss… t’an ne tròv!

– a n’è trov na, ci andè a magnè mè cul di leup –

Em magnè parsot, pida, fazul e sunsizza

vein, furmaz, tajadeli, passadeli – asciòtt! parchè

figheurt s’u j tò in brod, i da de pataca –

tajèda, vein … vein, a l’ho zà dett, insaléda

– che quela sgrassa – mascarpon panna cota cafè

e limunzein, ch’i ha un limunzein chi fa lò e e’ fa voja credmi”

… sti baghein!! E po’ un t’ha amazè?!!?

Che po enca me ho da ste zèt, ch’la sména scorsa

la s’è spuséda la mi fiola, Eh? Na la Nanda..zò, l’ha

fat zdott an stè lòj, cumè, t’an t’arcord? ch’em fat e cumplean zò

t’la spiaza, da Fausto, c’erti enca te e la Iole..

comunqua, l’è li stess.. la s’è spuseda la più granda

la Vanessa ..se grazie! Mah, s’ut cumpliment,

l’è na sgrezia, credmi, t’ve ben te,

emenc t’an è da vazilè par paghè e’ spusalizi.

Parchè enca ilè, la zenta l’an s’acuntenta mégga

Insoma, l’a s’è spuseda s’un avuchéd ad Remni,

..sè sè, sempra lò!.. Filippo Notaro,

i suoi l’è di zò,  l’è dla bàsa..po capì,

i ha fat tra tòtt do, amig, parent, amig di parent

parent di amig, quel de karaoke e e’ prèt,

la belèzza ad trezentotentaquatrì cris-cién,

piò un non battezzato che poi a sarìa me!

Quindi, te fònd, trezentotantazinch invited,

un regiment! Quand ch’a so arvat ma la cisa

am so enca preocupèd! ..mo da bon!!..

Tòtta zenta, tòtta insen, l’ha fa imparsion.

Me giva cl’era zucess calchecò

Oppure no sbaj, magari e’ pret

l’ha fat confusion, che enca lò

purett, sa tòtt al robi chi ha da fe, snò lò,

po’ capitè ch’u s’baja a scrèv

na data, un nomri, e tac!

L’è un atim che che dè, in cla ora

t’artrov sa dò spuzalézzi.. e alòra ho pinsè

“mo adess? cumè c’us fa?”

Insomma purtrop o par fortòuna l’è isè.

Mò quand ch’u s’è fat ora ad andè a magnè,

ho vert la porta dè salon, ho ciap pèura!!

Tòtt amaséd me tevli de buffet,

senza una logica, nessuna gentilezza per na dona

un burdel, tò figheurt pasa aventi te che me spiterò

e’ prossmi turn de magnè, tanimodi a sèm iquè.. gnint!

Te fiocc!! Legge della natura..istinto di sopravvivenza,

e basta..un branco di bestie!

E insomma la Vanessa e e’ su marid,

dop ch’i ha fnì ad magnè, la balè na mezoretta,

do ciacri, e j’è partì par la lòna ad miele

E t’al sé do ch’i è andè? Ma le Filippine..

Che me a nì savéva gninca n do chi era

al Filippèini.. U’m l’ha fat veda la Vanessa

tè compiuter ch’la volta cl’era andeda

ma fisè e’ viaz.. Te present piò o menc

l’Avstralia? Ecco, piò dalong..

Mò viva la madona, ho dett, se t’è tòtta sta voja ad nu vid

nisùn, t’vò stè sna te e e’ tù Plepino – sé, Plepino e Plepina, sta zèt –

u jè bsogn d’arvè ilazù? Va bon che l’acqua l’è enca bèla,

par carità, ch’u ma fat veda dal fotografie,

di culor, s’un turchein e un blò cunvint,

mò enca in Italia em di post si bèl,

caz, la Sardegna l’an è cumpagna?

valà zò l’ha dal spiazì chi fa voja sna a pinsei.

Che po’ me a so stè enca ma Lampedusa,

che quela l’è Africa s-ciètta eh,

par me l’acqua la è piò bèla, e poi ci propri

n te mez de mer, ci te, e’ zèl, e e’ mer sa tòtt

cl’imbarbaj ad culòr e ad rifless,

mò forse la Sardegna ta la gust ad piò

perché la mateina t’at tò sò la machina

e t’al po’ dì, “bon!dò ch’andem? Ad qua o ad là?”

e t’an po’ mai sbajè parchè al spiazi l’è tòtti bèli

e uniche, e po’ enca s’an pis t po’ andè in quela ad fiènc

che la è bèla par forza.

L’è vera, l’è un po’ scomodo pasè ad là,

sé traghet i vò na nota, che se t’an viaz ad nòta

t’at inciurlèss sa cla musica ad mutor e vent.

Vabè ma alòra t’at po’ enca andè zò in Puglia,

cl’a è piò bèla che mai, e mer l’è bel,

e po’ u s magna enca ben.

E le Tremiti?m’arcord cl’a voltà, a sem stè t’un campez

sla tenda, l’era zà nòta, un silenzio,

t’un zert mument Gino fa: “Mò la madòna ve che roba di!!”

A sem scap fura, me na roba isè bèla an l’eva megga mai vista,

pareva un insognè, i sarà ste zent mèla lòmini,

zalì e vairdi, ad quej moscerein, al cò..al lòzzli

che spetecul ciò! E a sèm stè sedut ilè a guardè

sla bäcca verta, cum di cuchèl,

in tè mez ad cla magia e cl’aria fresca, omida e lizira.

Però enca ilè, l’era stè na maletta e’ viaz,

parchè sla machina t’an ariv piò,

quant’è la fine l’è un pez in zò,

bsogna tajè na fetta d’Italia.

O snà t’at po’ tò sò e’ camper e andè ad là,

tl’Argentario, lì, do chi è Orbetello e compagnia bèla,

che t’at po’ dezid a vag mè mer, e alòra t’ pò afitè na barchetta

purchersia  tè Port Santo Stefano e da lì

i n’è di post da fè l’immersiòni,

oppure t’at pò dezid d’andè a fè un zir

t’la campagna, t’la maremma, e enca ilè

carein, l’è pin ad borghett, pais,

la j’è la storia, etruschi e romani, e sti coll

fiurid ad tòtt i culòr parchè ancoura i manda

al bes-ci, al mugheni e i bù, a magnè in zìr;

ma però, l’an è comod, parchè alla fine tò la machina,

prepéra al valeizi, cherga al valeizi, no spètta isè na

t’an vid cl’an stà, alòra chembia, chéva la roba, mètt la roba,

l’olio ta l’è guerss, e la pressiòn dal gommi?

Se, bon via partém, i camion che fa i surpass,

boia ma lòr e chì deliquent chi ha dè la patente,

ancoura quatarzènt chilometri e a sèm arvat,

quatarzènt l’è na masa, elza sta radio valà

isè an durmem, diobo ma scurèza,

fermat iquè ch’o da pissè, e un panein an lo

tulem? Demma zò che qua l’an s’ariva piò

a m par da es in viaz da un mìs, porca masòla!

Nu fam incaplì parchè zà l’è cheld e ho

e’ fastidi ma doss! Os-cià zà e’ casel, via svolta,

na ch’an l’ho e’ telepass, em d’andè dò chi è

l’omino..naa!s’ut machinetti!!emenc lò u m po’ capì.

Dònca, i bocch, dò ch’lè? mavivalamadona! j è casc tott

ma tera, vnìs un azident! Arcoj zò! Fem prest che drè

zà i sona, i n’ha megga pacinzia.. Ecco, a lei

bonazurneda, u n m’ha sintì? Boh.. dai alza la sbarra

ooh sem arvat.. e zà, a sem snà arvat!

Me vliva es za ma chèsa, am so zà stoff..

Parchè, l’an è isè?? Me quand ch’a faz un viaz

an vegga l’ora ad turnè indrì! S’ut relax.. l’è un

ragnadèz costante! Enca parchè m tòca pinsè tòtt mu mè

chi èlt u s veggia sna quand ch’a sèm arvat,

e rump enca e’ caz! S’è d’acord scoprì i post l’è bel,

ma t’vò mett es ma chèsa, quand cl’ariva sera,

d’instéda, e’ frigo svoid, bon, mèj

a vag a tò un casòne dla Maria, t’la Rivabèla,

cl’an è rumagnòla lìa, mò i casùn li sa fè,

a ne tòg un si gratinéd, che t’è gratè

la mèt enca e’ fnoc selvadghi, cumè féva la mì nona,

e la sunsèzza, mò sé, mettli enca la zvòla,

ch’us chèmpa na volta sola in sta vìda,

Breva Maria, tà!tinlì tòtti, enca par l’altra volta,

t’an t’arcord, tinlì li stess, te li meriti,

e po’ via sla bizicletta, rapporto lungo,

fin in zéima ma la palèda, sint che bel,

l’aria fresca dla sera m’ados, te sätabraz,

ecco, sìnt che blèzza e’ rumor dla sabia

sätta al ròdi, t’un sbress a sò mè Rock Island

a faz e’ zir dla boa, mett la bici sòra e cavalètt,

sdangh! Bon, l’è quel e’ mì scoj,

am mett disdoi, vè lazò, u j’è zà la lòna

cla vin so, vè com’è rossa dì,

la riviera l’è na sfumadura arancione,

pìn ad lumin zàli, bienchi, blu, vaird,

e qua un silenzi, no zcùr, vè Gabicce cum cl’è nìr,

adess è mer l’è duréd, pare che respiri!

L’è dvintè e’ mi mänd, a sò iquè e an sò gnìnt,

enca Remni l’è piò grand,

a sò d’impartott e an so invèll,

a guardè tè fond ad ste zcùr am par ad vèda

l’oceano, e poi l’asia, e petal ad zris ch’ì vòla

cum che foss nìva, na dòna, un elbur, un vestid lezìr

ad saida rosa, sa dì richèm bienchi e azurri,

ch’am guerda sa dò occ nìr, mò dolzi, e luccicanti, cumè ste mer,

e mè ch’a stag ilè d’inpì sl’a bäcca verta..

Ho voja ad fè ste viaz. Un viaz isè, sainza pritaisi.

Quest sè cl’è un viaz!

Bon av cialùt, a vag a durmì..